Privacyverklaring

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar gevestigd aan de Apollostraat 13, 6991 GW te Rheden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar
Apollostraat 13
6991 GW  Rheden
06 14 27 55 53

www.tegelzetbedrijf-kinkelaar.nl
info@tegelzetbedrijf-kinkelaar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  Het opstellen van offertes en facturen
–  Het afhandelen van uw betaling
–  U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
–  Om goederen en/of diensten bij u te kunnen afleveren/uitvoeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer dienen te bewaren omdat de wet dit ons verplicht, zoals de gegevens voor de Belastingdienst.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken,

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tegelzetbedrijf-kinkelaar.nl. Om er zeker van te zijn het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en  BSN af, dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft mocht u er met ons niet uit komen een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Tegelzetbedrijf N. Kinkelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft  dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tegelzetbedrijf-kinkelaar.nl